NIKON
TOPPS

Bitcoin

Il Pasquino: “Li Bitcoin”
Li Bitcoin Me fa, me dice: “Me so' comprato li bitcoin!” E io: “Che te sei comprato?!?” “Li bi…